อบรมการสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดรูปแบบบรรณานุกรม
07 ส.ค. 2561 เปิดดู 7 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระดับสถาบัน)
06 ส.ค. 2561 เปิดดู 10 ครั้ง
ผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและอื่นๆ ประจำปี 2561
01 ส.ค. 2561 เปิดดู 11 ครั้ง
ร่วมพิธี "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" และกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"
25 ก.ค. 2561 เปิดดู 14 ครั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25 ก.ค. 2561 เปิดดู 12 ครั้ง
ประชุมใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 และประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (AAR)
26 มิ.ย. 2561 เปิดดู 20 ครั้ง