การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
21 มิ.ย. 2561 เปิดดู 71 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน ณ วัดบ้านเม่นใหญ่
08 มิ.ย. 2561 เปิดดู 12 ครั้ง
ต้อนรับนักศึกษาใหม่และนำชมแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
06 มิ.ย. 2561 เปิดดู 15 ครั้ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บรรณารักษ์ยุคใหม่กับการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้อง
18 พ.ค. 2561 เปิดดู 31 ครั้ง
ผู้บริหารและบุคลากร ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงาน ในระหว่างวันที่ 24 - 27
02 พ.ค. 2561 เปิดดู 34 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน
10 เม.ย. 2561 เปิดดู 22 ครั้ง