5 noi 19 เมษายน 2562
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดบ้านหนองโพด หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ...
35 noi 26 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Online Database และการเขียนอ้างอิง
คุณวรภัทร อาปะโม และคุณชลธิชา  อาจประดิษฐ์  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนอ้างอิงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน เพื่อใช้ประกอบการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย ...
32 noi 21 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมการสืบค้น Online Database
ผู้บริหาร บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์  จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์  “ILL eBooks Sharing” การให้บริการยืม-คืน eBooks ผ่านกล่องสืบค้น EBSCO Discovery Servic...
88 noi 14 กุมภาพันธ์ 2562
งานสัปดาห์ห้องสมุด 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุุมภาพันธ์ 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการ สัปดาห์ห้องสมุด 2562  ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพ...
42 noi 15 มกราคม 2562
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม  เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยได้นำหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกไปให้บริการเพื่อปลูกฝังให้เยา...
38 noi 21 ธันวาคม 2561
ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ต้อนรับท่าน ดร.วิชัย แข่งขัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
34 noi 21 ธันวาคม 2561
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน   ณ บ้านนานกเขียน  อำเภอเมือ...
38 noi 19 ธันวาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียน จากโรงเรียนผดุงนารี
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียน โรงเรียนผดุงนารี จำนวน 47 คน  เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ ได้แก่ นิทรรศการหอเฉลิมพระเกียรติ ฯ ศูนย์สารสนเทศอาเซียน ซึ่งเป็น...
22 noi 04 ธันวาคม 2561
ผู้บริหารและบุคลากร วมกิจกรรมร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทบริการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายห้องสมุดและบุคลากร ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บร...
37 noi 23 พฤศจิกายน 2561
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย
38 noi 23 พฤศจิกายน 2561
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานสารสนเทศด้านไอที (KM  e-Book) ...
37 noi 21 พฤศจิกายน 2561
อบรมการสืบค้น Web OPAC และ Online Database
คุณนภัสภรณ์ จันทร์โท คุณสมฤดี พิณทอง และคุณนันท์นภัส อนันทวรรณ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(Web OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ...
35 noi 13 พฤศจิกายน 2561
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์

คุณมลทะวรรณ ธรรมจันทา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ...

51 noi 26 กันยายน 2561
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library สู่คณะ ครั้งที่ 10
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่คณะแนะนำการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Book, e-Service การให้บริการผ่าน Ap...
32 noi 20 กันยายน 2561
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดรูปแบบบรรณานุกรม

คุณนภัสภรณ์ จันทร์โท และคุณนันท์ณภัส อนันทวรรณ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติกา...

© admin