7 noi 07 สิงหาคม 2561
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดรูปแบบบรรณานุกรม

คุณวรภัทร อาปะโม และคุณชลธิชา อาจประดิษฐ์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริกา...

10 noi 06 สิงหาคม 2561
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระดับสถาบัน)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระดับสถาบัน)
11 noi 01 สิงหาคม 2561
ผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและอื่นๆ ประจำปี 2561
ผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา...
14 noi 25 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธี "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" และกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"
ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธี "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" และกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัย...
12 noi 25 กรกฏาคม 2561
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุ...
20 noi 26 มิถุนายน 2561
ประชุมใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 และประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (AAR)
ประชุมใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 และประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศ...
110 noi 21 มิถุนายน 2561
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ขอบคุณคณะกรรมการ ดร.ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ ศิริโฉม กรรมการ และ ดร.อาภาก...
29 noi 06 มิถุนายน 2561
ต้อนรับนักศึกษาใหม่และนำชมแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแนะนำห้องสมุดให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2561 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงบริการต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุด ให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ใช...
46 noi 18 พฤษภาคม 2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บรรณารักษ์ยุคใหม่กับการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ISANULINET)
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บรรณารักษ์ยุคใหม่กับกา...
45 noi 02 พฤษภาคม 2561
ผู้บริหารและบุคลากร ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงาน ในระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน 2561
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงาน  ในระหว่างวันที่  24 - 27  เมษายน  2561  ณ  สำนักหอสมุด   มหาว...
29 noi 10 เมษายน 2561
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน ในวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 61  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโนนแต้ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ...
31 noi 08 เมษายน 2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 8 เมษายน 2561<...
30 noi 03 เมษายน 2561
อบรมการจัดรูปแบบเอกสารผลงานทางวิชาการด้วย word และการจัดทำบรรณานุกรม
อบรมการจัดรูปแบบเอกสารผลงานทางวิชาการด้วย word และการจัดทำบรรณานุกรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 22 มีนา...
37 noi 16 มีนาคม 2561
ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผอ.ประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานบริการ พร้...

ข่าวล่าสุด