71 noi 21 มิถุนายน 2561
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ขอบคุณคณะกรรมการ ดร.ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ ศิริโฉม กรรมการ และ ดร.อาภาก...
15 noi 06 มิถุนายน 2561
ต้อนรับนักศึกษาใหม่และนำชมแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแนะนำห้องสมุดให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2561 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงบริการต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุด ให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ใช...
31 noi 18 พฤษภาคม 2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บรรณารักษ์ยุคใหม่กับการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ISANULINET)
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บรรณารักษ์ยุคใหม่กับกา...
34 noi 02 พฤษภาคม 2561
ผู้บริหารและบุคลากร ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงาน ในระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน 2561
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงาน  ในระหว่างวันที่  24 - 27  เมษายน  2561  ณ  สำนักหอสมุด   มหาว...
22 noi 10 เมษายน 2561
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน ในวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 61  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโนนแต้ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ...
25 noi 08 เมษายน 2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 8 เมษายน 2561<...
21 noi 03 เมษายน 2561
อบรมการจัดรูปแบบเอกสารผลงานทางวิชาการด้วย word และการจัดทำบรรณานุกรม
อบรมการจัดรูปแบบเอกสารผลงานทางวิชาการด้วย word และการจัดทำบรรณานุกรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 22 มีนา...
29 noi 16 มีนาคม 2561
ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผอ.ประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานบริการ พร้...
30 noi 16 มีนาคม 2561
ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ รับมอบหนังสือจากนายเกษมศักดิ์ โยธการี และคณะนักศึกษา ป.กศ. วคม. ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคาม ปีการศึกษา 2506-2507
ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ รับมอบหนังสือจากนายเกษมศักดิ์ โยธการี และคณะนักศึกษา ป.กศ. วคม. ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคาม ปีการศึกษา 2506-2507 ซึ่งผู้บร...
72 noi 28 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดรูปแบบบรรณานุกรม
คุณวรภัทร อาปะโม และคุณชลธิชา อาจประดิษฐ์ บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมการสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดรูปแบบบรรณานุกรม ...
49 noi 27 กุมภาพันธ์ 2561
สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7
สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7
เรื่อง “การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0”
 ณ สำนักวิทยบริการและเ...
43 noi 09 กุมภาพันธ์ 2561
การบริการวิชาการสู่ชุมชน ในโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมออกให้บริการ ในโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณวัดบ้านหนองแวง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม...
62 noi 29 มกราคม 2561
การประชุมวิชาการชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม
ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ และบุตลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ...
61 noi 22 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้เข้าชมสถานที่พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการ การให้บริการ และเข้าเยี่ยมชมนิทรร...