หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ถามบรรณารักษ์  

ONE STOP SERVICE

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

      บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One stop service) เป็นการพัฒนาการดำเนินการให้บริการ โดยลดขั้นตอนของการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน หรือลดขั้นตอนการดำเนินงานให้สั้นลง และรวมบริการหลายๆอย่างไว้ ณ จุดเดียวที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการขอรับบริการรวมทั้งสามารถเพิ่มความพึงพอใจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้
    1. บริการสมัครสมาชิกและต่ออายุบัตร
    2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
    3. บริการตอบคำถามและให้คำแนะนำการค้นข้อมูล
    4. บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
    5. บริการหนังสือด่วน
    6. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
    7. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
    8. บริการ VPN
    9. บริการนำส่งหนังสือ
    10. บริการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและวิทยานิพนธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 043-742-616 , 043-722-118-9 ต่อ 160
FAX 043-725-433 (สำนักงาน) 043-742-618 (โรงพิมพ์)
Email lib@rmu.ac.th
 copyright © 2016 Rajabhat Maha Sarakam University Library. All right reserved.