กำลังประมวลผล...

12 มิ.ย. 2561ขั้นตอนการสืบค้นวิทยานิพนธ์ เฉพาะสาขาวิชา
02 มี.ค. 2561แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ CNKI
05 ก.พ. 2561ข้อตกลงการยืมระหว่างห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 เม.ย. 2560คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0029/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนัก
11 เม.ย. 2560รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 มี.ค. 2560ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2560
05 มี.ค. 2560รายการตำราและสื่อการศึกษา ประจำปี 2560 สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
05 มี.ค. 2560สำนักพิมพ์ Britannica และ ร้าน UPiform ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic