จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย. (2553). จิตวิทยาสังคม. พิมพ์
แหลมใหญ่ : การพลิกฟื้นวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการจัดการท
การเขียนเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต
English structure / Panatip Pinijsakkul, 2014
ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2:อาณาจักรลาวล้านช้างต