ศิลปะเขมร / รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดี
พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชา
สำนวนไทย ฉบับจัดหมวดหมู่ / อุดมพร อมรธรรม. 2556
ศัพท์ธุรกิจการค้า ไทย-จีน-อังกฤษ / จุรี สุชนวนิช.
นอนแล้วนะพระจันทร์ /สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล,2554