เหลาสมอง / เทอร์รี่ ฮอร์น และ ไซมอน วูตตัน ; นพดล
พื้นฐานโภชนาการ / อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. 2556
ธรรมชาติบำบัด : ศิลปะการเยียวยาร่างกายและจิตใจเพื่
The Phantom of the Opera / Diane Namm.
จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์,2554