คุณปู่แว่นตาแตก/ชมัยภร แสงกระจ่าง. 2554
การผลิตโคเนื้ออินทรีย์ / สุริยะ สะวานนท์. 2556
พจนานุกรมเกาหลี-ไทย ฉบับหลักเกณฑ์การทับศัพท์ / อิม
ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ =
101 สถานการณ์ พูด อ่าน เขียนแปลภาษาอังกฤษได้ทันที