ในตลาดมีชีวี ในวิถีมีชีวิต / ประชาคม ลุนาชัย. 2554
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 เล่ม 1:พระคื
สร้างโอกาส วางกลยุทธ์ การตลาดยุค Social media / เข
คอสมอส.(2553). ยอดสตรีผู้พลิกโฉมประวัติศาสตร์. กรุ
ออร์เวลล์, จอร์จ. หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ : มหานครแห่งค